ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Humán Stratégia Kft.
(a továbbiakban: Szolgáltató)

 1. Általános

 

1.1.    Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás az alábbi jogszabályokon alapul:

 1. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 3. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)
 4. az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR)

 

1.2.    A tájékoztató célja:

 1. a személyes adatoknak az adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: érintett) hozzájárulásán alapuló jogszerű kezelése
 2. a célnak megfelelő adatkezelés
 3. az adatbiztonság érvényesítése
 4. a jogosulatlan adatkezelés megakadályozása

 

1.3.    A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát előzetes értesítés nélkül, egyoldalúan módosítsa.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja és az adatok forrása

 

2.1.    Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), melyet az alábbi módokon adhat meg (adatok forrása):

 1. a honlapon történő regisztrációval (a regisztrációs felület kitöltésével és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával)
 2. írásban (a kezelt adatokat tartalmazó okirat, önéletrajz, névjegykártya, portfólió stb. elektronikus megküldésével, papír alapú átadásával)
 3. üzleti kapcsolatfelvétellel (címzett megkeresés, ajánlat, hirdetés stb. eljuttatásával)

 

2.2.    A jogi személyek képviseletében eljáró magánszemélyek adatai szükségképpen kezelt adatnak minősülnek abban az esetben is, ha a szerződéses jogviszony a Szolgáltató és az érintett által képviselt jogi személy között jön létre.

 

 1. Az adatkezelés tartalma (kezelt adatok)

 

3.1.    Név, telefonszám, e-mail cím, város, munkatapasztalat, végzettség, az álláskereséshez szükséges önéletrajz és annak tartalma, profilkép, cégnév, pozíció

 

 1. Az adatkezelés célja

 

4.1.    Az adatkezelés célja a Szolgáltató és az érintett közötti együttműködés az érintett és harmadik személy foglalkoztató közötti munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésére.

 

4.2.    Az együttműködés történhet:

 1. tájékoztatással
 2. ajánlatadással
 3. szerződés előkészítésével

 

4.3.    A Szolgáltató az érintettektől közvetlenül megszerzett személyes adatokat üzletszerzési céllal kezeli, mely a Szolgáltató és az érintettek közös célja alapján jogos érdeknek tekinthető.

 

 1. Az adatkezelés időtartama:

 

5.1.    Az adatkezelés általános időtartama az érintettel való utolsó kapcsolat (pl. e-mail) napjától számított három .

 

5.2.    Amennyiben az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kéri, a Szolgáltató kezelt adatokat a kérelem beérkezésétől számított 15 naptári napon belül törli (ide értve az esetleges adatfeldolgozók nyilvántartását is).

 

5.3.    Amennyiben az adatkezelés jogalapja megszűnik, vagy az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a NAIH vagy a bíróság elrendelte, a Szolgáltató a kezelt adatokat haladéktalanul törli (ide értve az esetleges adatfeldolgozók nyilvántartását is).

 

 1. Adatbiztonság 

 

6.1.    Az adatok tárolását az adatvédelmi incidensek megelőzése érdekében a Szolgáltató az alábbiak szerint végzi:

 1. az adatkezeléshez használt eszközök tűzfallal és jelszóval védettek
 2. az adattárolás felhő alapú rendszerekben történik, fizikai tárolás (merevlemez, CD, DVD, pendrive, memóriakártya stb.) nincs
 3. az adatokhoz való hozzáférés jogosultsághoz kötött, eltérő megismerési és kezelési jogosultsági szintekkel

 

 1. Sütik (cookiek) használata

 

7.1.    A sütik használatának célja:

 1. a honlap felhasználói élményének javítása és a működés optimalizálása a gyors és pontos működés érdekében
 2. a honlap forgalmának statisztikai követése

 

7.2.    A sütik a látogató gépét azonosítják, az érintettet (a honlap látogatóját) nem.

 

7.3.    A sütik a látogató gépéről bármikor törölhetők, illetve a látogató a böngésző megfelelő beállításával a sütiket letilthatja.

 

 1. Az adatok továbbítása, adatfeldolgozás

 

8.1.    A Szolgáltató az általa kezelt adatokat feldolgozás céljából adatfeldolgozókhoz továbbíthatja. Az adatfeldolgozók nevét és elérhetőségét a honlap „adatfeldolgozók” menüpontja .

 

8.2.    Az adatfeldolgozók a Szolgáltató által rendelkezésükre bocsátott adatokat:

 1. saját céljaikra nem használhatják
 2. az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak
 3. az adatok tárolását az Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően végzik

 

8.3.    Az adatok adatfeldolgozó általi tárolása során is érvényesül az adatbiztonság elve (magas szintű technikai védelem az adatvédelmi incidensek megakadályozására), és az adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

 1. Profilalkotás

 

9.1.    A Szolgáltató a honlap látogatóit nem azonosítja sem személyesen, sem profilalkotás útján.

 

 1. Automatizált adatkezelés

 

10.1.  A Szolgáltató automatizált adatkezelést nem végez.

 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

11.1.  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint:

 1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 3. kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 4. kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. kérelmére, valamint az Infotv.-ben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog vagy elfeledéshez való jog).

 

11.2.  Az érintett egyéb, az adatkezeléssel összefüggő jogai:

 1. az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelés körülményeiről valamint az őt megillető jogosultságokról, melynek határideje 30 nap (átlátható tájékoztatás joga)
 2. az érintett a kezelt adatairól bármikor másolatot kérhet (hozzáférés joga)
 3. az érintett bármikor kérheti, hogy az adatait a Szolgáltató másik adatfeldolgozóhoz továbbítsa (adathordozhatóság joga)
 4. amennyiben az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatban jogszabálysértést észlel, keresettel fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszékhez (bírósághoz fordulás joga)
 5. amennyiben az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatban szabálytalanságot észlel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (panasztevés joga):
 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: www.naih.hu
 • telefon: +36-1-391-1400

 

11.3.  Az érintett az információs önrendelkezési jogát az alábbi elérhetőségek bármelyikén gyakorolhatja:

 1. név: Humán Stratégia Kft.
 2. postacím: 4033 Debrecen, Petneházy u. .
 3. e-mail cím: info@humanstrategia.hu

 

 1. Egyes speciális helyzetű érintettekre vonatkozó eltérő szabályok

 

12.1.  A Szolgáltató üzleti partnerei (megbízói) által megjelölt kapcsolattartó személyek adatkezelésére vonatkozó eltérő szabályok:

 1. 2. Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató és a megbízó közötti szerződés teljesítése
 2. 1. Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a Szolgáltató és a megbízó között

 

12.2.  A Szolgáltató megbízóinak álláshirdetésére jelentkező érintettekre vonatkozó eltérő szabályok:

 1. adatkezelő: a Szolgáltató megbízója, aki meghatározza az adatkezelés célját és idejét, a kezelt adatok körét, továbbá meghozza az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntéseket
 2. adatfeldolgozó: Szolgáltató, aki elvégzi az adatgyűjtést, és annak eredményét átadja a megbízójának
 3. a Szolgáltató és megbízója az adatkezelést saját adatkezelési szabályaik szerint végzik
 4. a Szolgáltató az érintettek adatait saját szerverén tárolja, a hozzáférést felhasználónévvel és jelszóval védi
 5. az érintettek adatait a Szolgáltató a megbízóival kötött szerződés megszűnését követően haladéktalanul törli a saját rendszeréből

 

 1. Fogalom meghatározások

 

13.1.      érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

13.2.      azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

13.3.      személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

13.4.      különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

13.5.      hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

13.6.      adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

13.7.      közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;

13.8.      adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

13.9.      adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

13.10.    közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása;

13.11.    nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13.12.    adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

13.13.    adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

13.14.    adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

13.15.    adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

13.16.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

13.17.    adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

13.18.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

13.19.    adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13.20.    profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

13.21.    címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

13.22.    álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

 

 1. Igénybe vett adatfeldolgozók

 

14.1.      Facebook Ireland Ltd. (Ireland, Dublin): hirdetéskezelés (azon felhasználók elérése a személyek egyedi azonosítására nem alkalmas, demográfiai adatokon alapuló célprofilok alapján, akik a személyes adataik eléréséhez önként hozzájárultak).

 

14.2.      Google Inc. (USA, CA, Mountain View): Gmail, Google Drive – online excel táblázat a valós idejű adattovábbításhoz.

 

14.3.      Kreatív Formula Kft. és PW Studio Kft.: programozás, kampányoldal szerkesztés.

 

14.4.      Kreatív Formula Kft.: kampányoldal tartalom kialakítása, szövegezés.

 

14.5.      PW Studio Kft.: szerverszolgáltatás.

 

14.6.    LinkedIn Co. (USA, CA, Sunnyvale): hirdetéskezelés (azon felhasználók elérése, akik a személyes adataik eléréséhez önként hozzájárultak).